วิธีทำ ขนมปังห ล ากสี มาดูสู ต รกันเลย

วิธีทำ ขนมปังห ล ากสี มาดูสู ต รกันเลย

 

ส่วนผสม

1.แป้งขนมปัง 250 กรัม

2.น้ำต าลทรายละเอี ยด 30 กรัม

3.ยีสต์ 3g

4.น มส ด 185g

5.เกลือ 1/4tsp

6.เนย 20 กรัม

วิธีทำ

1.แป้งขนมปัง+น้ำต าล +ยีสต์+เกลือ ค นให้เข้ากัน จ ากนั้นใส่น มส ด ค นให้เข้ากันอีกครั้ง

2.นำแป้งมาน ว ดใส่เนย ใช้มื อน ว ดจนแป้งโ ด ว์ ตั ดแ บ่ งแป้งเป็นชิ้ น แล้วนำมาใส่สีผสมอ าห าร น ว ดๆให้แป้งกับสีผสมอ าห ารเข้ากันดี

3.ค ลึ งแป้งแล้วพั กแป้งไว้

4.ก ดไ ล่ล มออก นำแป้งมาตั ดแ บ่ งแล้วค ลึ งให้เป็นก้oนกลมๆ ว างพั กไว้ 10 นาที

5.ก ดไ ล่ล มอีกครั้งแล้วค ลึ งเป็นก้oนกลมวางใส่ถ าด พั กไว้ 1 ชม

6.นำไปอ บ180c30-45 นาที ไ ฟบ นล่ าง

ขอขอบคุณรูปภาพโดยคุณ😃TastyEasy😋

Related posts

Leave a Comment