บoกสู๓รทำ ห มูกรoบ ทำต ามง่ายม าก

บoกสู๓รทำ ห มูกรoบ ทำต ามง่ายม าก

 

ส่วนผสม

1.ห มูสามชั้ น 1 กิโลกรัม

2.น้ำมั นพืช

3.เกลือ

4.น้ำส้มส ายชู

วิธีทำ

1.ต้ มน้ำให้เดื อ ดและใส่เกลือลงไปพอประมาณ นำห มูส ามชั้ นลงไปต้ มให้สุ ก ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง

2.เมื่อห มูส ามชั้ นสุ กแล้ว นำขึ้นแล้วท าห นั งห มูด้วยน้ำส้ มส ายชู แล้วใช้ส้ อ มจิ้ มลงไปให้ทั่วห นั งห มู

3.ใช้มี ดผ่ าห นั งห มูเป็นแนวย าว ไม่ต้องลึ กมาก

4.นำห มูส ามชั้ นไปต ากแ ด ด ต ากให้ห นั งห มูแ ห้ ง แล้วนำมาท อ ด

5.ท อ ดทั้งหมด 2 รอบ รอบแรก ให้นำห มูส ามชั้ นลงไปท อ ดโดยหั นด้ านห นั งห มูลงไปท อ ดก่อน จ ากนั้นก็ท อ ดให้ทั่วชิ้ น ให้เ นื้ อห มูด้ านล่ างสุ กทั่วๆ

6.เสร็จแล้วนำขึ้นมาสะเ ด็ ดน้ำมั น เตรียมลงไปท อ ดรอบ 2 โดยท อ ดแต่ด้านที่เป็นห นั งห มู ท อ ดจนเหลืองกร อ บ

7.เสร็จแล้วนำขึ้นมาสะเ ด็ ดน้ำมั นให้แ ห้ ง รอให้อุ่ นแล้วหั่ นเป็นชิ้ นใส่จาน

Related posts

Leave a Comment